Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transporten en facturatie uitgaande van Gutami Solar, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Gutami Solar en anderzijds de klant voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij, en slechts voor zover uitdrukkelijk, anders is overeengekomen tussen partijen.

Zo er schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant of aan bijzondere voorwaarden, vermeld in de offerte, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.

2. Onze prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking van de geldigheidsduur heeft Gutami Solar het recht haar offerte aan te passen. De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan Gutami Solar bezorgde gegevens. Gutami Solar  is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. 

Al de offertes of bestellingen, ook gedaan door of geplaatst bij vertegenwoordigers of tussenpersonen hoegenaamd ook, verkrijgen slechts bindende kracht nadat zij door de gedelegeerd bestuurder van Gutami Solar of diens gevolmachtigde schriftelijk zijn bevestigd.

De prijslijsten van Gutami Solar maken geen aanbod tot sluiting van een overeenkomst en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.

De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W.. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief, van een andere belasting van welke aard ook of van een kostprijsfactor tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen. 

De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, dan tenzij hieromtrent tussen Gutami Solar en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen. 

  1. De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn nooit bindend.  

Wanneer de levering ten gevolge van overmacht tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

Geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst wegens niet‑levering binnen de overeengekomen termijn kan gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt, behalve indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkwamen, indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van Gutami Solar.

Indien een levering niet kan geschieden om redenen waarvan de oorzaak bij de klant ligt, zullen de bijkomende vergoedingen voor verplaatsing en lonen van rechtswege door de klant verschuldigd zijn.

Montage, inbedrijfstelling en controle van de toepassing van de systemen zijn, zonder uitdrukkelijk andersluidend akkoord, niet inbegrepen in de levering.

Gutami Solar is niet gehouden de volledige bestelling op hetzelfde ogenblik te leveren.

4. In geval van annulering van de bestelling door de klant zal de klant, indien er nog geen begin van uitvoering was of enig voorschot betaald werd, een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 20% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

In geval van annulering van de bestelling door de klant nadat de productie van de bestelling reeds een aanvang nam, zal de klant ten titel van forfaitaire schadevergoeding de volledige som van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.

In geval van verwikkelingen met betrekking tot de fabricatie, hetzij bij Gutami Solar zelf, hetzij bij haar leveranciers door gebrek aan grondstoffen of brandstoffen of door welke andere oorzaak ook, behoudt Gutami Solar  zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

5. Het vervoer geschiedt steeds op risico van de klant, zelfs indien het door de diensten van Gutami Solar uitgevoerd wordt. Het vervoer zal enkel gebeuren via berijdbare en bereikbare wegen.

6. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering. Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan Gutami Solar en dit binnen de twee werkdagen na de levering.

Ev. kleurverschillen tussen pv cellen worden niet aanvaard als een gebrek in de levering.

Klachten betreffende een niet conforme levering, die niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering, dienen binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Gutami Solar .

7. Tenzij Gutami Solar zelf een garantiecertificaat aflevert en met in acht name van de hierna volgende beperkingen, verleent Gutami Solar uitsluitend dezelfde garantie als deze die door de fabrikant aan Gutami Solar van het betreffende product wordt verleend, meer bepaald de geldende fabrieksgarantie van het desbetreffende product.

De garantie vervalt indien door de klant, of eender welke derde waar door de klant beroep op wordt gedaan, op ondeskundige of onzorgvuldige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde, of in geval er wijzigingen aangebracht worden aan het geleverde, of indien de producent ophoud te bestaan.

8. Gutami Solar zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden, normale slijtage, …. Gutami Solar is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. De aansprakelijkheid van Gutami Solar  is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.  Zij kan daarenboven enkel verantwoordelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door de geleverde materialen.

In geen geval kan Gutami Solar aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.

9. Al de door Gutami Solar geleverde goederen blijven eigendom van Gutami Solar tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Gutami Solar kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven. De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan Gutami Solar  te worden teruggeven en dit op kosten van de klant.  Dit daarenboven onverminderd het recht van Gutami Solar  op integrale schadeloosstelling.

In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft,  behoudt Gutami Solar  zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan de degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

 

10. Al de tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, … door of namens Gutami Solar bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd blijven haar eigendom.

De klant zal de door Gutami Solar verstrekte gegevens op geen enkel ogenblik gebruiken op een manier die in strijd is met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

De klant zal Gutami Solar te allen tijde vrijwaren voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken van derden opzichtens Gutami Solar

 

11. Gutami Solar behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de aflevering, zelfs als deze slechts gedeeltelijk is. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald is op de vervaldag, kan Gutami Solar   het saldo van de bestelling annuleren.

Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan Gutami Solar . Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Gutami Solar .

Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, verhoogd met 3%. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling. 

Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is Gutami Solar  daarenboven gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.

 

12. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. Gutami Solar heeft onmiddellijk recht op betaling van al de tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd het recht op integrale schadeloosstelling.

Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 20% op de overeengekomen prijs.

 

13. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de geschillen tussen de partijen. Dit met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag.

Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.